Semenářský sektor v ČR

Základní informace

Semenářský sektor je soukromý a stát je odpovědný pouze za oblast úřední registrace odrůd a uznávání osiva a sadby. Odrůdová registrace a certifikace osiva a sadby jsou organizovány podle principů Evropské unie a jsou založeny na Zákonu o oběhu osiva a sadby.

Česká republika je členem Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd (UPOV) a legislativa týkající se ochrany práv k odrůdám je založena na Úmluvě UPOV z roku 1991 se všemi příslušnými principy, včetně ustanovení o farmářských osivech. Vlastníci odrůd chrání své zájmy v této oblasti prostřednictvím ČMŠSA a prostřednictvím Družstva vlastníků odrůd (DVO). Text zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin je k dispozici v sekci „Soubory ke stažení“

České republice se nevyhýbá technologický rozvoj, proto se i tady zvyšuje zájem mezinárodních semenářských firem o obchodování s osivem geneticky modifikovaných odrůd. Obchodování s osivem GM odrůd je regulováno obecně Zákonem o GMO a v technických principech Zákonem o oběhu osiva a sadby.

Národní semenářský trh tvoří kolem 430 soukromých subjektů registrovaných pro obchodování s osivem a sadbou. Dalších asi 250 subjektů je registrováno v oblasti ovocného a okrasného školkařství a výroby chmelové sadby. Celkový roční obrat národního sektoru semenářství a výsadbového materiálu je odhadován na úrovni cca 6 miliard Kč.

Pokud jde o šlechtění rostlin, Česká republika má jako rodiště J. G. Mendela dlouhou tradici. Dnes zde rozvíjí svou činnost několik šlechtitelských subjektů, a to jak v oblasti polních, tak i v oblasti zahradních plodin a tuzemské odrůdy jsou obchodovány doma i v zahraničí. Šlechtění se v ČR věnuje i několik pracovišť spadajících pod mezinárodní semenářské firmy.

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace (ČMŠSA) je hlavním národním zástupcem soukromého sektoru. Silně podporuje nárůst odpovědnosti soukromého sektoru v úředních procesech, zejména v oblasti certifikace osiva.

Základním zájmem soukromého semenářského sektoru je nabídnout pěstitelům vysoce kvalitní osivo a sadbu moderních vysoce produktivních odrůd za přijatelné ceny. Kvalita rostlinné výroby je založena na kvalitě vstupů a odrůda i osivo definují směr konečné kvality. Český soukromý semenářský sektor proto činí vše proto, aby splnil své poslání a pomohl pěstitelům vyrobit odpovídající množství vysoce kvalitních potravin, krmiv a surovin.